You are here: Home / Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu „Zlatakrasa.sk“

Internetový obchod „Zlatákrasa.sk“ týmto reklamačným poriadkom informuje svojich zákazníkov o podmienkach a spôsobe vybavenia reklamácii a údajoch o mieste kde môže zákazník uplatniť reklamáciu . Reklamačný poriadok internetového obchodu „Zlatakrasa.sk“ je v súlade s § 18 zákona č.250/2007 o ochrane spotrebiteľa .
1. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov (§ 620 Obč. zákonník)
2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim .
3. Doba počas ktorej bol tovar v reklamácii sa do záručnej doby nepočíta. V prípade že dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť od znova odo dňa od prevzatia nového tovaru.
4. Reklamovať je možné len tovar , ktorý bol zakúpený v internetovom obchode „ Zlatakrasa.sk“
5. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu ihneď po zistení chyby tovaru.
6. Právo na reklamáciu zaniká uplynutím záručnej doby.
7. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:
-mechanickým poškodením tovaru (pod mechanickým poškodením sa rozumie : roztrhnutie retiazky alebo náramku , zalomenie lisovanej retiazky alebo náramku, poškodenie osadených kameňov nevhodným čistením , rozbitím kameňov , vypadnutie kameňov spôsobené mechanickým poškodením, poškriabaním výrobku, deformácie výrobku spôsobené mechanickým poškodením.
– bežným opotrebením ako je predratie závesných krúžkov u visiacich náušníc a príveskov
– pretlačením ,deformáciou spôsobenou mechanickým poškodením , zlomením dutých šperkov
– poškodením zapínania nevhodným zaobchádzaním
– nesprávnym čistením v dôsledku čoho môže dôjsť k zmene fary ,straty lesku , k poškodeniu osadených kameňov k škvrnám na šperku
– vo výnimočných prípadoch sa môže objaviť alergická reakcia pri nosení šperkov, čo nie je spôsobené chybou materiálu ,ale je to záležitosťou zdravotného stavu a toto nie je dôvodom na reklamáciu.
8. V prípade reklamácie vypíšte REKLAMAČNY LIST , Ktorý nájdete n a stránke internetového obchodu „Zlatakrasa.sk“ v spodnej časti stránky .V reklamačnom liste treba vyplniť informácie ( meno ,priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo, e-mail, číslo faktúry, druh tovaru a popis chyby reklamovaného tovaru
9. Reklamáciu posielajte doporučene v poistenom liste , alebo v bublinkovej obálke ( je vhodné pred vložením do obálky dať šperk do darčekovej krabičky v ktorej vám bol doručený aby sa predišlo jeho poškodeniu pri preprave a tak vložiť do obálky) a priložte kópiu faktúry , reklamáciu neposielajte na dobierku – nebude vyzdvihnutá.

9. Reklamovaný tovar posielajte na adresu:
Natália Havlíková
Považská Teplá 632
017 05 Považská Bystrica
10. Predávajúci je povinný pri reklamácii určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania . V odôvodnených prípadoch , najmä ak si to vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru môže to byť až 30 dní od začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamáciu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie ma spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy, alebo na výmenu výrobku za nový výrobok .
11. Reklamačné konanie môže byť ukončené jedným z nasledujúcich spôsobov:
– odovzdaním opraveného tovaru
-výmenou tovaru
– vrátením kúpnej ceny tovaru
-vyplatením primeranej zľavy s ceny tovaru
-odôvodneným zamietnutím reklamácie
12.V prípade zamietnutia reklamácie v prvých 12 mesiacoch musí predávajúci poskytnúť zákazníkovi kópiu odborného posúdenia. V prípade reklamácie po 12 mesiacoch od kúpy ak je reklamácia zamietnutá je predávajúci povinný písomne informovať o tom komu môže zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie . Náklady na posúdenie znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok posúdenia.
13. Tieto reklamačné podmienky sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok .

Reklamačný list